කෝටි 270 ක පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවක් පාර්ලිමෙන්තුවට

0
253

රජයේ වියදම් පියවා ගැනීම වෙනුවෙන් රුපියල් කෝටි 270 ක පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවක් ආණ්ඩුව විසින් අද (07දා) පාර්ලිමෙන්තුවට ඉදිරිපත් කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here