සමෘද්ධි නිළධාරීන් වැඩ වර්ජනයක් අරඹයි

0
247

ඉල්ලිම් ගණනාවක් මුල් කර ගනිමින් රට පුරා සමෘද්ධි නිලධාරින් අද (09) දින වැඩ වර්ජනය කරමින් වෘත්තිය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයකට  පිවිස ඇත.

එම වැඩ වර්ජනය හේතුවෙන්  සමෘද්ධි ප්‍රජා මූල බැංකු , කලාප කාර්යයාල, ප්‍රාදේශිය සමෘද්ධි කාර්යයාල අද දින වසා දමා ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here