එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන්ට රැකියා 75000ක්…උපාධිධාරීන්ගේ රැකියා හීනය තව දුරස් වන ලකුණු

0
82

එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයින් පමණක් වන තරුණ පිරිස් සඳහා නව රැකියා අවස්ථා ලබාදීමට අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා කටයුතු කරමින් සිටින බව වාර්තා වේ

අමාත්‍ය වජිර අබේවර්දන මහතා යටතේ ඇති ස්වදේශ කටයුතු අමාත්යංශය යටතේ ආසන මට්ටමින් එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන්ට පමණක් රැකියා ලබාදීමට මෙහිදී අවශ්‍ය කටයුතු සකස් කරමින් සිටි.

මෙහිදී ආසනයකින් 500ක් වන සේ එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන් 75000ක් සඳහා මෙම රැකියා ලබාදීමට කටයුතු කරනු ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here