ආයෝජන මණ්ඩලයේ සභාපති හා අධ්‍යක්ෂකවරු ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපි භාර දී ගෙදර යයි

0
50

ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා සහ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපි අද (19) ජනාධිපතිවරයා වෙත බාරදී ඇතැයි සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්‍යන්තර වෙළඳ අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

1978 අංක 4 දරන ශ්‍රී ලංකා අයෝජන මණ්ඩල පනතට අනුව එහි සභාපතිවරයා සහ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය පත් කිරීම ජනාධිපතිවරයා විසින් සිදු කරනු ලබන බවද එම අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here